Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:4

New American Standard Bible
Matthew 16:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""An evil and adulterous generation seeks after a sign; and a sign will not be given it, except the sign of Jonah." And He left them and went away.
NA26 – Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, (5719) καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται (5701) αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ. καὶ καταλιπὼν (5631) αὐτοὺς ἀπῆλθεν. (5627)
WH – γενεα πονηρα και μοιχαλις σημειον επιζητει (5719) και σημειον ου δοθησεται (5701) αυτη ει μη το σημειον ιωνα και καταλιπων (5631) αυτους απηλθεν (5627)
PES – ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܓ݂ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܐ ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܗ݈ܒ݂ܳܐ ܠܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile