Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:24

New American Standard Version
Matthew 16:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Jesus said to His disciples, ""If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his cross and follow Me.
NA26 – Τότε Ἰησοῦς εἶπεν (5627) τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Εἴ τις θέλει (5719) ὀπίσω μου ἐλθεῖν, (5629) ἀπαρνησάσθω (5663) ἑαυτὸν καὶ ἀράτω (5657) τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω (5720) μοι.
WH – τοτε [ [ο] | ο ] ιησους ειπεν (5627) τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει (5719) οπισω μου ελθειν (5629) απαρνησασθω (5663) εαυτον και αρατω (5657) τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω (5720) μοι
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile