Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:20

New American Standard Version
Matthew 16:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then He warned the disciples that they should tell no one that He was the Christ.
NA26 – τότε διεστείλατο τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν (5632) ὅτι αὐτός ἐστιν (5748) Χριστός.
WH – τοτε [ επετιμησεν (5656) | διεστειλατο (5668) ] τοις μαθηταις ινα μηδενι ειπωσιν (5632) οτι αυτος εστιν (5719) ο χριστος
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile