Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:18

New American Standard Bible
Matthew 16:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build My church; and the gates of Hades will not overpower it.
NA26 – κἀγὼ δέ σοι λέγω (5719) ὅτι σὺ εἶ (5748) Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω (5692) μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν (5692) αὐτῆς.
WH – καγω δε σοι λεγω (5719) οτι συ ει (5719) πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω (5692) μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν (5692) αυτης
PES – ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܒ݂ܢܶܝܗ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܝ ܘܬ݂ܰܪܥܶܐ ܕ݁ܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile