Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:14

New American Standard Version
Matthew 16:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they said, ""Some {say} John the Baptist; and others, Elijah; but still others, Jeremiah, or one of the prophets."
NA26 – οἱ δὲ εἶπαν, (5627) Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἕνα τῶν προφητῶν.
WH – οι δε ειπαν (5627) οι μεν ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν ετεροι δε ιερεμιαν η ενα των προφητων
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܠܺܝܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile