Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:39

New American Standard Bible
Matthew 15:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And sending away the crowds, Jesus got into the boat and came to the region of Magadan.
NA26 – Καὶ ἀπολύσας (5660) τοὺς ὄχλους ἐνέβη (5627) εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν (5627) εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.
WH – και απολυσας (5660) τους οχλους ενεβη (5627) εις το πλοιον και ηλθεν (5627) εις τα ορια μαγαδαν
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܪܳܐ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܣܠܶܩ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܡܰܓ݂ܕ݁ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile