Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:22,39

New American Standard Bible
Matthew 15:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a Canaanite woman from that region came out and {began} to cry out, saying, ""Have mercy on me, Lord, Son of David; my daughter is cruelly demon-possessed."
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν (5707) λέγουσα, (5723) Ἐλέησόν (5657) με, κύριε, υἱὸς Δαυίδ· θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. (5736)
WH – και ιδου (5640) γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα (5631) εκραζεν (5707) λεγουσα (5723) ελεησον (5657) με κυριε υιος δαυιδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται (5736)
PES – ܘܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܢܰܥܢܳܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܥܝܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܪܰܬ݂ܝ ܒ݁ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 15:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And sending away the crowds, Jesus got into the boat and came to the region of Magadan.
NA26 – Καὶ ἀπολύσας (5660) τοὺς ὄχλους ἐνέβη (5627) εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν (5627) εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.
WH – και απολυσας (5660) τους οχλους ενεβη (5627) εις το πλοιον και ηλθεν (5627) εις τα ορια μαγαδαν
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܪܳܐ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܣܠܶܩ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܡܰܓ݂ܕ݁ܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile