Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:8

New American Standard Bible
Matthew 14:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Having been prompted by her mother, she *said, ""Give me here on a platter the head of John the Baptist."
NA26 – δὲ προβιβασθεῖσα (5685) ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός (5628) μοι, φησίν, (5748) ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
WH – η δε προβιβασθεισα (5685) υπο της μητρος αυτης δος (5628) μοι φησιν (5719) ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܐܡܳܗ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile