Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:14

New American Standard Bible
Matthew 14:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He went ashore, He saw a large crowd, and felt compassion for them and healed their sick.
NA26 – καὶ ἐξελθὼν εἶδεν (5627) πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη (5675) ἐπ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν (5656) τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.
WH – και εξελθων (5631) ειδεν (5627) πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη (5675) επ αυτοις και εθεραπευσεν (5656) τους αρρωστους αυτων
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܚܙܳܐ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܣܺܝ ܟ݁ܪܺܝܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile