Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:44

New American Standard Version
Matthew 13:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid {again;} and from joy over it he goes and sells all that he has and buys that field.
NA26 – Ὁμοία ἐστὶν (5748) βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ (5772) ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν (5631) ἄνθρωπος ἔκρυψεν, (5656) καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει (5719) καὶ πωλεῖ (5719) πάντα ὅσα ἔχει (5719) καὶ ἀγοράζει (5719) τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον.
WH – ομοια εστιν (5719) η βασιλεια των ουρανων θησαυρω κεκρυμμενω (5772) εν τω αγρω ον ευρων (5631) ανθρωπος εκρυψεν (5656) και απο της χαρας αυτου υπαγει (5719) και πωλει (5719) [ | παντα ] οσα εχει (5719) και αγοραζει (5719) τον αγρον εκεινον
PES – ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܫܝܳܐ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܚܳܗ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܛܰܫܝܳܗ ܘܡܶܢ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܐܶܙܰܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܘܙܰܒ݂ܢܳܗ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile