Lectionary Calendar
Tuesday, April 23rd, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:25,29

New American Standard Bible
Matthew 13:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went away.
NA26 – ἐν δὲ τῷ καθεύδειν (5721) τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν (5627) αὐτοῦ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν (5707) ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. (5627)
WH – εν δε τω καθευδειν (5721) τους ανθρωπους ηλθεν (5627) αυτου ο εχθρος και επεσπειρεν (5656) ζιζανια ανα μεσον του σιτου και απηλθεν (5627)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܡܶܟ݂ܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܗ ܘܰܙܪܰܥ ܙܺܝܙܳܢܶܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܚܶܛܶܐ ܘܶܐܙܰܠ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 13:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But he *said, 'No; for while you are gathering up the tares, you may uproot the wheat with them.
NA26 – δέ φησιν, (5748) Οὔ, μήποτε συλλέγοντες (5723) τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε (5661) ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον.
WH – ο δε φησιν (5719) ου μηποτε συλλεγοντες (5723) τα ζιζανια εκριζωσητε (5661) αμα αυτοις τον σιτον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܓ݂ܰܒ݁ܝܶܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܙܺܝܙܳܢܶܐ ܬ݁ܶܥܩܪܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܚܶܛܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile