Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:25

New American Standard Version
Matthew 13:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went away.
NA26 – ἐν δὲ τῷ καθεύδειν (5721) τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν (5627) αὐτοῦ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν (5707) ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. (5627)
WH – εν δε τω καθευδειν (5721) τους ανθρωπους ηλθεν (5627) αυτου ο εχθρος και επεσπειρεν (5656) ζιζανια ανα μεσον του σιτου και απηλθεν (5627)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܡܶܟ݂ܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܗ ܘܰܙܪܰܥ ܙܺܝܙܳܢܶܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܚܶܛܶܐ ܘܶܐܙܰܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile