Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:15

New American Standard Version
Matthew 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – , , , , , , I .'
NA26 – ἐπαχύνθη (5681) γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, (5656) καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· (5656) μήποτε ἴδωσιν (5632) τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν (5661) καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν (5632) καὶ ἐπιστρέψωσιν, (5661) καὶ ἰάσομαι (5695) αὐτούς.
WH – επαχυνθη (5681) γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν (5656) και τους οφθαλμους αυτων εκαμμυσαν (5656) μηποτε ιδωσιν (5632) τοις οφθαλμοις και τοις ωσιν ακουσωσιν (5661) και τη καρδια συνωσιν (5632) και επιστρεψωσιν (5661) και ιασομαι (5695) αυτους
PES – ܐܶܬ݂ܥܰܒ݁ܺܝ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܒ݂ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܫܡܰܥܘ ܘܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܶܨܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܒ݁ܶܐܕ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܘܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile