Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:4

New American Standard Version
Matthew 12:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – how he entered the house of God, and they ate the consecrated bread, which was not lawful for him to eat nor for those with him, but for the priests alone?
NA26 – πῶς εἰσῆλθεν (5627) εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον, (5627) οὐκ ἐξὸν ἦν (5713) αὐτῷ φαγεῖν (5629) οὐδὲ τοῖς μετ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις;
WH – πως εισηλθεν (5627) εις τον οικον του θεου και τους αρτους της προθεσεως εφαγον (5627) ο ουκ εξον (5723) ην (5707) αυτω φαγειν (5629) ουδε τοις μετ αυτου ει μη τοις ιερευσιν μονοις
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܘܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile