Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:35

New American Standard Version
Matthew 12:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The good man brings out of {his} good treasure what is good; and the evil man brings out of {his} evil treasure what is evil.
NA26 – ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει (5719) ἀγαθά, καὶ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει (5719) πονηρά.
WH – ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου εκβαλλει (5719) αγαθα και ο πονηρος ανθρωπος εκ του πονηρου θησαυρου εκβαλλει (5719) πονηρα
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile