Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:27

New American Standard Version
Matthew 12:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast {them} out? For this reason they will be your judges.
NA26 – καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω (5719) τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; (5719) διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται (5704) ὑμῶν.
WH – και ει εγω εν [ βεεζεβουλ | βεελζεβουλ ] εκβαλλω (5719) τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν (5719) δια τουτο αυτοι κριται εσονται (5695) υμων
PES – ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile