Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:25

New American Standard Version
Matthew 12:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And knowing their thoughts Jesus said to them, ""Any kingdom divided against itself is laid waste; and any city or house divided against itself will not stand.
NA26 – εἰδὼς (5761) δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα (5685) καθ ἑαυτῆς ἐρημοῦται, (5743) καὶ πᾶσα πόλις οἰκία μερισθεῖσα (5685) καθ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. (5701)
WH – ειδως (5761) δε τας ενθυμησεις αυτων ειπεν (5627) αυτοις πασα βασιλεια μερισθεισα (5685) καθ εαυτης ερημουται (5743) και πασα πολις η οικια μερισθεισα (5685) καθ εαυτης ου σταθησεται (5701)
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܬ݁ܶܚܪܰܒ݂ ܘܟ݂ܽܠ ܒ݁ܰܝ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile