Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:11

New American Standard Version
Matthew 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""What man is there among you who has a sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will he not take hold of it and lift it out?
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Τίς ἔσται (5704) ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει (5719) πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ (5632) τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει (5692) αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; (5692)
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις τις [ [εσται] (5695) | εσται (5695) ] εξ υμων ανθρωπος ος εξει (5692) προβατον εν και εαν εμπεση (5632) τουτο τοις σαββασιν εις βοθυνον ουχι κρατησει (5692) αυτο και εγερει (5692)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܶܐܢ ܢܳܦ݂ܶܠ ܒ݁ܚܰܒ݁ܳܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile