Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:10

New American Standard Version
Matthew 12:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a man {was there} whose hand was withered. And they questioned Jesus, asking, ""Is it lawful to heal on the Sabbath?"--so that they might accuse Him.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων (5723) ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν (5656) αὐτὸν λέγοντες, (5723) Εἰ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν θεραπεῦσαι; ἵνα κατηγορήσωσιν (5661) αὐτοῦ.
WH – και ιδου (5640) ανθρωπος χειρα εχων (5723) ξηραν και επηρωτησαν (5656) αυτον λεγοντες (5723) ει εξεστιν (5719) τοις σαββασιν [ θεραπευειν (5721) | θεραπευσαι (5658) ] ινα κατηγορησωσιν (5661) αυτου
PES – ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܕ݁ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܶܐܢ ܫܰܠܺܝܛ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܩܰܪܨܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile