Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:27

New American Standard Version
Matthew 11:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""All things have been handed over to Me by My Father; and no one knows the Son except the Father; nor does anyone know the Father except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal {Him.}
NA26 – Πάντα μοι παρεδόθη (5681) ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει (5719) τὸν υἱὸν εἰ μὴ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει (5719) εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται (5741) υἱὸς ἀποκαλύψαι. (5658)
WH – παντα μοι παρεδοθη (5681) υπο του πατρος μου και ουδεις επιγινωσκει (5719) τον υιον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγινωσκει (5719) ει μη ο υιος και ω εαν βουληται (5741) ο υιος αποκαλυψαι (5658)
PES – ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile