Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:41

New American Standard Version
Matthew 10:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He who receives a prophet in {the} name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.
NA26 – δεχόμενος (5740) προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, (5695) καὶ δεχόμενος (5740) δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται. (5695)
WH – ο δεχομενος (5740) προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου λημψεται (5695) και ο δεχομενος (5740) δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου λημψεται (5695)
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܒ݁ܫܶܡ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܒ݁ܫܶܡ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile