Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:25

New American Standard Version
Matthew 10:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""It is enough for the disciple that he become like his teacher, and the slave like his master. If they have called the head of the house Beelzebul, how much more {will they malign} the members of his household!
NA26 – ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται (5638) ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ δοῦλος ὡς κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, (5656) πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.
WH – αρκετον τω μαθητη ινα γενηται (5638) ως ο διδασκαλος αυτου και ο δουλος ως ο κυριος αυτου ει τον οικοδεσποτην [ βεεζεβουλ | βεελζεβουλ ] επεκαλεσαν (5656) ποσω μαλλον τους οικιακους αυτου
PES – ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܶܗ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒ݁ܶܗ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܶܗ ܐܶܢ ܠܡܳܪܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܩܪܰܘ ܒ݁ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile