Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 10:16

New American Standard Version
Matthew 10:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves; so be shrewd as serpents and innocent as doves.
NA26 – Ἰδοὺ (5628) ἐγὼ ἀποστέλλω (5719) ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε (5737) οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.
WH – ιδου (5640) εγω αποστελλω (5719) υμας ως προβατα εν μεσω λυκων γινεσθε (5737) ουν φρονιμοι ως οι οφεις και ακεραιοι ως αι περιστεραι
PES – ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܡܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܢܶܐ ܀
Lexical Parser: