Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:12

New American Standard Version
Mark 9:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""Elijah does first come and restore all things. And {yet} how is it written of the Son of Man that He will suffer many things and be treated with contempt?
NA26 – δὲ ἔφη (5713) αὐτοῖς, Ἠλίας μὲν ἐλθὼν (5631) πρῶτον ἀποκαθιστάνει (5719) πάντα, καὶ πῶς γέγραπται (5769) ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ (5632) καὶ ἐξουδενηθῇ;
WH – ο δε εφη (5707) αυτοις ηλιας μεν ελθων (5631) πρωτον [ | ] παντα και πως γεγραπται (5769) επι τον υιον του ανθρωπου ινα πολλα παθη (5632) και εξουδενηθη (5686)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܺܠܺܝܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܢܶܚܰܫ ܘܢܶܣܬ݁ܠܶܐ ܀
Lexical Parser: