Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:11

New American Standard Version
Mark 9:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They asked Him, saying, ""{Why is it} that the scribes say that Elijah must come first?"
NA26 – καὶ ἐπηρώτων (5707) αὐτὸν λέγοντες, (5723) Ὅτι λέγουσιν (5719) οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ (5904) ἐλθεῖν (5629) πρῶτον;
WH – και επηρωτων (5707) αυτον λεγοντες (5723) οτι λεγουσιν (5719) οι γραμματεις οτι ηλιαν δει (5719) ελθειν (5629) πρωτον
PES – ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile