Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:4

New American Standard Bible
Mark 8:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And His disciples answered Him, ""Where will anyone be able {to find enough} bread here in {this} desolate place to satisfy these people?"
NA26 – καὶ ἀπεκρίθησαν (5662) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι Πόθεν τούτους δυνήσεταί (5695) τις ὧδε χορτάσαι (5658) ἄρτων ἐπ ἐρημίας;
WH – και απεκριθησαν (5662) αυτω οι μαθηται αυτου οτι ποθεν τουτους δυνησεται (5695) τις ωδε χορτασαι (5658) αρτων επ ερημιας
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܫ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݁ܰܥ ܠܰܚܡܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile