Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:34

New American Standard Version
Mark 8:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He summoned the crowd with His disciples, and said to them, ""If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his cross and follow Me.
NA26 – Καὶ προσκαλεσάμενος (5666) τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει (5719) ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω (5663) ἑαυτὸν καὶ ἀράτω (5657) τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω (5720) μοι.
WH – και προσκαλεσαμενος (5666) τον οχλον συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν (5627) αυτοις ει τις θελει (5719) οπισω μου [ ελθειν (5629) | ακολουθειν (5721) ] απαρνησασθω (5663) εαυτον και αρατω (5657) τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω (5720) μοι
PES – ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile