Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:3

New American Standard Version
Mark 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If I send them away hungry to their homes, they will faint on the way; and some of them have come from a great distance."
NA26 – καὶ ἐὰν ἀπολύσω (5661) αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται (5701) ἐν τῇ ὁδῷ· καί τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν.
WH – και εαν απολυσω (5661) αυτους νηστεις εις οικον αυτων εκλυθησονται (5701) εν τη οδω και τινες αυτων απο μακροθεν [ εισιν (5719) | ηκασιν (5758) ]
PES – ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܳܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܝܦ݁ܺܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܰܬ݁ܺܝܐܝܺܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile