Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:28

New American Standard Version
Mark 8:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They told Him, saying, ""John the Baptist; and others {say} Elijah; but others, one of the prophets."
NA26 – οἱ δὲ εἶπαν (5627) αὐτῷ λέγοντες (5723) ὅτι Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι, Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν.
WH – οι δε ειπαν (5627) αυτω λεγοντες (5723) [ οτι | [οτι] ] ιωαννην τον βαπτιστην και αλλοι ηλιαν αλλοι δε οτι εις των προφητων
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile