Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 8:17

New American Standard Version
Mark 8:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus, aware of this, *said to them, ""Why do you discuss {the fact} that you have no bread? Do you not yet see or understand? Do you have a hardened heart?
NA26 – καὶ γνοὺς (5631) λέγει (5719) αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε (5736) ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; (5719) οὔπω νοεῖτε (5719) οὐδὲ συνίετε; (5719) πεπωρωμένην (5772) ἔχετε (5719) τὴν καρδίαν ὑμῶν;
WH – και γνους (5631) λεγει (5719) αυτοις τι διαλογιζεσθε (5736) οτι αρτους ουκ εχετε (5719) ουπω νοειτε (5719) ουδε συνιετε (5719) πεπωρωμενην (5772) εχετε (5719) την καρδιαν υμων
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܚܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܠܶܒ݁ܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile