Lectionary Calendar
Monday, April 15th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:24

New American Standard Bible
Mark 7:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus got up and went away from there to the region of Tyre. And when He had entered a house, He wanted no one to know {of it;} yet He could not escape notice.
NA26 – Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς (5631) ἀπῆλθεν (5627) εἰς τὰ ὅρια Τύρου. καὶ εἰσελθὼν (5631) εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν (5707) γνῶναι, (5629) καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν· (5629)
WH – εκειθεν δε αναστας (5631) απηλθεν (5627) εις τα ορια τυρου [ [και σιδωνος] | ] και εισελθων (5631) εις οικιαν ουδενα ηθελεν (5707) γνωναι (5629) και ουκ [ ηδυνασθη (5675) | ηδυνηθη (5675) ] λαθειν (5629)
PES – ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܨܽܘܪ ܘܰܕ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܘܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܕ݁ܰܥ ܒ݁ܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܛܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile