Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:21

New American Standard Version
Mark 7:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries,
NA26 – ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, (5736) πορνεῖαι, κλοπαί, φόνοι,
WH – εσωθεν γαρ εκ της καρδιας των ανθρωπων οι διαλογισμοι οι κακοι εκπορευονται (5736) πορνειαι κλοπαι φονοι
PES – ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܘܪܳܐ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܩܶܛܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile