Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:15,18

New American Standard Version
Mark 7:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – there is nothing outside the man which can defile him if it goes into him; but the things which proceed out of the man are what defile the man.
NA26 – οὐδέν ἐστιν (5748) ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον (5740) εἰς αὐτὸν δύναται (5736) κοινῶσαι (5658) αὐτόν· ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά (5740) ἐστιν (5748) τὰ κοινοῦντα (5723) τὸν ἄνθρωπον.
WH – ουδεν εστιν (5719) εξωθεν του ανθρωπου εισπορευομενον (5740) εις αυτον ο δυναται (5736) κοινωσαι (5658) αυτον αλλα τα εκ του ανθρωπου εκπορευομενα (5740) εστιν (5719) τα κοινουντα (5723) τον ανθρωπον
PES – ܠܰܝܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܘܥܳܐܶܠ ܠܶܗ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 7:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He *said to them, ""Are you so lacking in understanding also? Do you not understand that whatever goes into the man from outside cannot defile him,
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; (5748) οὐ νοεῖτε (5719) ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον (5740) εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται (5736) αὐτὸν κοινῶσαι, (5658)
WH – και λεγει (5719) αυτοις ουτως και υμεις ασυνετοι εστε (5719) ου νοειτε (5719) οτι παν το εξωθεν εισπορευομενον (5740) εις τον ανθρωπον ου δυναται (5736) αυτον κοινωσαι (5658)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܛܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܢ ܠܒ݂ܰܪ ܥܳܐܶܠ ܠܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile