Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:49

New American Standard Bible
Mark 6:49
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when they saw Him walking on the sea, they supposed that it was a ghost, and cried out;
NA26 – οἱ δὲ ἰδόντες (5631) αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα (5723) ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν, (5748) καὶ ἀνέκραξαν·
WH – οι δε ιδοντες (5631) αυτον επι της θαλασσης περιπατουντα (5723) εδοξαν (5656) οτι φαντασμα εστιν (5719) και ανεκραξαν (5656)
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ ܘܰܣܒ݂ܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܚܶܙܘܳܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܘܰܩܥܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile