Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:33

New American Standard Version
Mark 6:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {The people} saw them going, and many recognized {them} and ran there together on foot from all the cities, and got there ahead of them.
NA26 – καὶ εἶδον (5627) αὐτοὺς ὑπάγοντας (5723) καὶ ἐπέγνωσαν (5627) πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον (5627) ἐκεῖ καὶ προῆλθον (5627) αὐτούς.
WH – και [ | ] αυτους υπαγοντας (5723) και [ εγνωσαν (5627) | επεγνωσαν (5627) ] πολλοι και πεζη απο πασων των πολεων συνεδραμον (5627) εκει και προηλθον (5627) αυτους
PES – ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܒ݂ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܪܗܶܛܘ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile