Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:24

New American Standard Version
Mark 6:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And she went out and said to her mother, ""What shall I ask for?" And she said, ""The head of John the Baptist."
NA26 – καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν (5627) τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί αἰτήσωμαι; (5672) δὲ εἶπεν, (5627) Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτίζοντος. (5723)
WH – και εξελθουσα (5631) ειπεν (5627) τη μητρι αυτης τι αιτησωμαι (5672) η δε ειπεν (5627) την κεφαλην ιωαννου του βαπτιζοντος (5723)
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܐܡܳܗ ܡܳܢܳܐ ܐܶܫܶܐܠܺܝܘܗ݈ܝ ܐܳܡܪܳܐ ܠܳܗ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile