Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:11

New American Standard Bible
Mark 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Any place that does not receive you or listen to you, as you go out from there, shake the dust off the soles of your feet for a testimony against them."
NA26 – καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν (5661) ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι (5740) ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
WH – και ος αν τοπος μη δεξηται (5667) υμας μηδε ακουσωσιν (5661) υμων εκπορευομενοι (5740) εκειθεν εκτιναξατε (5657) τον χουν τον υποκατω των ποδων υμων εις μαρτυριον αυτοις
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܦ݁ܶܨܘ ܚܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܰܚܬ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile