Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:5

New American Standard Version
Mark 5:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Constantly, night and day, he was screaming among the tombs and in the mountains, and gashing himself with stones.
NA26 – καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν (5713) κράζων (5723) καὶ κατακόπτων (5723) ἑαυτὸν λίθοις.
WH – και δια παντος νυκτος και ημερας εν τοις μνημασιν και εν τοις ορεσιν ην (5707) κραζων (5723) και κατακοπτων (5723) εαυτον λιθοις
PES – ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ ܘܰܒ݂ܛܽܘܪܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܩܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile