Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:43

New American Standard Version
Mark 5:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He gave them strict orders that no one should know about this, and He said that {something} should be given her to eat.
NA26 – καὶ διεστείλατο (5668) αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ (5632) τοῦτο, καὶ εἶπεν (5627) δοθῆναι (5683) αὐτῇ φαγεῖν. (5629)
WH – και διεστειλατο (5668) αυτοις πολλα ινα μηδεις γνοι (5632) τουτο και ειπεν (5627) δοθηναι (5683) αυτη φαγειν (5629)
PES – ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܕ݁ܰܥ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܥܰܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile