Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:29

New American Standard Version
Mark 5:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately the flow of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of her affliction.
NA26 – καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω (5627) τῷ σώματι ὅτι ἴαται (5769) ἀπὸ τῆς μάστιγος.
WH – και ευθυς εξηρανθη (5681) η πηγη του αιματος αυτης και εγνω (5627) τω σωματι οτι ιαται (5769) απο της μαστιγος
PES – ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܝܶܒ݂ܫܰܬ݂ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܳܗ ܘܰܐܪܓ݁ܫܰܬ݂ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܗ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile