Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:14

New American Standard Version
Mark 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Their herdsmen ran away and reported it in the city and in the country. And {the people} came to see what it was that had happened.
NA26 – καὶ οἱ βόσκοντες (5723) αὐτοὺς ἔφυγον (5627) καὶ ἀπήγγειλαν (5656) εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ ἦλθον (5627) ἰδεῖν (5629) τί ἐστιν (5748) τὸ γεγονός. (5756)
WH – και οι βοσκοντες (5723) αυτους εφυγον (5627) και απηγγειλαν (5656) εις την πολιν και εις τους αγρους και ηλθον (5627) ιδειν (5629) τι εστιν (5719) το γεγονος (5756)
PES – ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܪܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܡܶܚܙܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile