Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:13

New American Standard Version
Mark 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus gave them permission. And coming out, the unclean spirits entered the swine; and the herd rushed down the steep bank into the sea, about two thousand {of them;} and they were drowned in the sea.
NA26 – καὶ ἐπέτρεψεν (5656) αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον (5627) εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν (5656) ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο (5712) ἐν τῇ θαλάσσῃ.
WH – και επετρεψεν (5656) αυτοις και εξελθοντα (5631) τα πνευματα τα ακαθαρτα εισηλθον (5627) εις τους χοιρους και ωρμησεν (5656) η αγελη κατα του κρημνου εις την θαλασσαν ως δισχιλιοι και επνιγοντο (5712) εν τη θαλασση
PES – ܘܰܐܦ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܪܽܘܚܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܗܳܝ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܠܰܫܩܺܝܦ݂ܳܐ ܘܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܘܶܐܬ݂ܚܰܢܰܩܘ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile