Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:28

New American Standard Version
Mark 4:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The soil produces crops by itself; first the blade, then the head, then the mature grain in the head.
NA26 – αὐτομάτη γῆ καρποφορεῖ, (5719) πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρης σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.
WH – αυτοματη η γη καρποφορει (5719) πρωτον χορτον [ ειτεν σταχυν ειτεν πληρη | ειτα σταχυν ειτα <πληρης> ] σιτον εν τω σταχυι
PES – ܐܰܪܥܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܝܬ݁ܝܳܐ ܠܶܗ ܠܦ݂ܺܐܪܳܐ ܘܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܗܳܘܶܐ ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܫܶܒ݁ܠܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܶܛܬ݂ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܫܶܒ݁ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile