Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:27

New American Standard Bible
Mark 4:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he goes to bed at night and gets up by day, and the seed sprouts and grows--how, he himself does not know.
NA26 – καὶ καθεύδῃ (5725) καὶ ἐγείρηται (5747) νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ σπόρος βλαστᾷ (5725) καὶ μηκύνηται (5747) ὡς οὐκ οἶδεν (5758) αὐτός.
WH – και καθευδη (5725) και εγειρηται (5747) νυκτα και ημεραν και ο σπορος βλαστα (5725) και μηκυνηται (5747) ως ουκ οιδεν (5758) αυτος
PES – ܘܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܘܰܢܩܽܘܡ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܙܰܪܥܳܐ ܢܶܪܒ݁ܶܐ ܘܢܺܐܪܰܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile