Lectionary Calendar
Sunday, September 24th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:19

New American Standard Version
Mark 4:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but the worries of the world, and the deceitfulness of riches, and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful.
NA26 – καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι (5740) συμπνίγουσιν (5719) τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. (5736)
WH – και αι μεριμναι του αιωνος και η απατη του πλουτου και αι περι τα λοιπα επιθυμιαι εισπορευομεναι (5740) συμπνιγουσιν (5719) τον λογον και ακαρπος γινεται (5736)
PES – ܘܪܶܢܝܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܛܽܘܥܝܰܝ ܕ݁ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܥܳܐܠܳܢ ܚܳܢܩܳܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile