Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 3:5

New American Standard Version
Mark 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After looking around at them with anger, grieved at their hardness of heart, He *said to the man, ""Stretch out your hand." And he stretched it out, and his hand was restored.
NA26 – καὶ περιβλεψάμενος (5671) αὐτοὺς μετ ὀργῆς, συλλυπούμενος (5740) ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει (5719) τῷ ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινον (5657) τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη (5681) χεὶρ αὐτοῦ.
WH – και περιβλεψαμενος (5671) αυτους μετ οργης συλλυπουμενος (5740) επι τη πωρωσει της καρδιας αυτων λεγει (5719) τω ανθρωπω εκτεινον (5657) την χειρα [ σου | ] και εξετεινεν (5656) και απεκατεσταθη (5681) η χειρ αυτου
PES – ܘܚܳܪ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܚܶܡܬ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܦ݁ܫܽܘܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܘܬ݂ܶܩܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile