Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 2:4

New American Standard Version
Mark 2:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Being unable to get to Him because of the crowd, they removed the roof above Him; and when they had dug an opening, they let down the pallet on which the paralytic was lying.
NA26 – καὶ μὴ δυνάμενοι (5740) προσενέγκαι (5629) αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν (5656) τὴν στέγην ὅπου ἦν, (5713) καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον ὅπου παραλυτικὸς κατέκειτο. (5711)
WH – και μη δυναμενοι (5740) προσενεγκαι (5629) αυτω δια τον οχλον απεστεγασαν (5656) την στεγην οπου ην (5707) και εξορυξαντες (5660) χαλωσιν (5719) τον κραβαττον οπου ο παραλυτικος κατεκειτο (5711)
PES – ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܠܡܶܬ݂ܩܰܪܳܒ݂ܽܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܠܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܐܓ݁ܳܪܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܬ݁ܰܛܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ ܥܰܪܣܳܐ ܕ݁ܰܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܡܫܰܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile