Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 2:14

New American Standard Bible
Mark 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As He passed by, He saw Levi the {son} of Alphaeus sitting in the tax booth, and He *said to him, ""Follow Me!" And he got up and followed Him.
NA26 – καὶ παράγων (5723) εἶδεν (5627) Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου καθήμενον (5740) ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Ἀκολούθει (5720) μοι. καὶ ἀναστὰς (5631) ἠκολούθησεν (5656) αὐτῷ.
WH – και παραγων (5723) ειδεν (5627) λευιν τον του αλφαιου καθημενον (5740) επι το τελωνιον και λεγει (5719) αυτω ακολουθει (5720) μοι και αναστας (5631) ηκολουθησεν (5656) αυτω
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܰܪ ܚܙܳܐ ܠܠܶܘܺܝ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile