Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:41

New American Standard Bible
Mark 1:41
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Moved with compassion, Jesus stretched out His hand and touched him, and *said to him, ""I am willing; be cleansed."
NA26 – καὶ σπλαγχνισθεὶς (5679) ἐκτείνας (5660) τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο (5662) καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Θέλω, (5719) καθαρίσθητι· (5682)
WH – και σπλαγχνισθεις (5679) εκτεινας (5660) την χειρα αυτου ηψατο (5662) και λεγει (5719) αυτω θελω (5719) καθαρισθητι (5682)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile