Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:31

New American Standard Version
Mark 1:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He came to her and raised her up, taking her by the hand, and the fever left her, and she waited on them.
NA26 – καὶ προσελθὼν (5631) ἤγειρεν (5656) αὐτὴν κρατήσας (5660) τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν (5656) αὐτὴν πυρετός, καὶ διηκόνει (5707) αὐτοῖς.
WH – και προσελθων (5631) ηγειρεν (5656) αυτην κρατησας (5660) της χειρος και αφηκεν (5656) αυτην ο πυρετος και διηκονει (5707) αυτοις
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ ܐܰܚܕ݁ܳܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܗ ܘܰܐܩܺܝܡܳܗ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܩܬ݂ܳܗ ܐܶܫܳܬ݂ܳܗ ܘܰܡܫܰܡܫܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile